Algemene voorwaarden 

20 augustus 2020 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door JvM Connect, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een de afname van een de diensten van JvM Connect verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. JvM Connect behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen. 

 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie JvM Connect een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten. 

 1. Toepasselijkheid
 1. Door ondertekening van een overeenkomst met JvM Connect verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van JvM Connect en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. 
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en JvM Connect opgenomen wordt. 
 1. Aanbieding en acceptatie
 1. Alle offertes en prijsopgave door JvM Connect zijn geheel vrijblijvend. 
 2. Het ondertekenen van een door JvM Connect uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met JvM Connect. 
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door JvM Connect blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door JvM Connect. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en JvM Connect zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JvM Connect niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 1. Uitvoering van de overeenkomst
 1. JvM Connect zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JvM Connect het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JvM Connect aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JvM Connect worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JvM Connect zijn verstrekt, heeft JvM Connect het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
 4. JvM Connect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JvM Connect is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JvM Connect kenbaar behoorde te zijn. 
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan JvM Connect de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 6. Indien door JvM Connect of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 7. Opdrachtgever vrijwaart JvM Connect voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 
 1. Duur en beëindiging
 1. JvM Connect heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met JvM Connect gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 
 2. JvM Connect heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. 
 1. Levering en levertijd
 1. JvM Connect gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het leveren van de overeengekomen diensten. 
 2. Mocht JvM Connect onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan JvM Connect alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij JvM Connect een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. 
 3. Door JvM Connect gemaakte producten worden op een nader te specificeren aan de opdrachtgever verstrekt. 
 1. Overmacht
 1. JvM Connect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer JvM Connect als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal JvM Connect alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en JvM Connect geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door JvM Connect tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 
 1. Prijzen
 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door JvM Connect minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. 
 1. Betaling
 1. Vanaf de start van een overeenkomst voor een dienst tussen de opdrachtgever en JvM Connect is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 werkdagen na het verzenden van de factuur door JvM Connect het verschuldigde bedrag te voldoen. 
 2. In genoemde gevallen behoudt JvM Connect zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. 
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 40,- aanmaningskosten verschuldigd aan JvM Connect. 
 4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door JvM Connect een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente
  plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief. 
 5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering JvM Connect hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden. 
 6. Indien JvM Connect abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal JvM Connect het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. 
 7. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens JvM Connect heeft voldaan. 
 1. Copyright
 1. Het eigendom van door JvM Connect verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij JvM Connect, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan JvM Connect hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is JvM Connect gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. 
 2. JvM Connect behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 3. Al het door JvM Connect vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van JvM Connect niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend. 
 1. Geheimhouding
 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie. 
 1. Exclusiviteit
 1. Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de toegewezen opdracht uit te voeren. 
 1. Intellectueel eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten. 
 2. De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer. 
 3. Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en documenten retour te zenden. 
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt. 
 1. Aansprakelijkheid
 1. Voor zover JvM Connect bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop JvM Connect weinig of geen invloed kan uitoefenen kan JvM Connect op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met JvM Connect of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met JvM Connect. 
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is JvM Connect slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van JvM Connect voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart JvM Connect voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van JvM Connect. 
 4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. JvM Connect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 
 5. JvM Connect is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. 
 6. De opdrachtgever dient JvM Connect terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door JvM Connect geleden schade. 
 7. JvM Connect is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. 
 8. JvM Connect is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld. 
 1. Buitengebruikstelling
 1. JvM Connect heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens JvM Connect niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. JvM Connect zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van JvM Connect kan worden verlangd. 
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 
 3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door JvM Connect gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. 
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
 1. JvM Connect noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. 
 1. Reclame
 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan JvM Connect, waarna JvM Connect deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan JvM Connect binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken. 
 2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op. 
 1. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
 1. JvM Connect behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene
  leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging. 
 1. Overig
 1. JvM Connect zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan JvM Connect. 
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. JvM Connect zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 
 3. JvM Connect is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 
 4. JvM Connect behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van JvM Connect te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen. 
 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JvM Connect en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Zwolle aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door JvM Connect met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van JvM Connect beslissend. 
 1. Eigendomsrecht

De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van JvM Connect tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.