Op de website van JVM connect van John van Mierlo (jvmconnect.nl) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Disclaimer
JVM Connect heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. JVM Connect staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. JVM Connect aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. JVM Connect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

JVM Connect garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door JVM Connect niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. JVM Connect wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Wij adviseren u om alle informatie waarvan u gebruik wilt te maken, zelf op juistheid te controleren.

Copyright
JVM Connect, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JVM Connect, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Linken
Linken en verwijzen naar de pagina’s van JVMConnect.nl op internet mag altijd. De redactie stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.