QSHE / KVGM management

Het borgen van de kwaliteit in een (productie)proces is essentieel voor de continuïteit van het bedrijf. Fouten moeten worden geëlimineerd en het proces moet beheerst worden. Belangrijk hierbij is dat het kwaliteitsdenken bij alle medewerkers tussen de oren moet zitten. JvM Connect kan u adviseren over en assisteren bij het implementeren of verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Een goede werkomgeving voorkomt ongevallen en persoonlijk leed bij uw medewerkers en het bevordert de betrokkenheid en tevredenheid. Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te maken. Samen met een plan van aanpak vormt dit de basis voor een Arbomanagementsysteem (zoals ISO 45001 wat geïntegreerd kan worden in het ISO 9001 managementsysteem).

JvM Connect kan u ook assisteren bij het opstellen van veiligheidsinstructies en een noodplan. Hierin wordt vastgelegd hoe een organisatie omgaat met noodsituaties. De inhoud is afhankelijk van de risico’s binnen uw bedrijf en wordt gekoppeld aan de RI&E.

Om aan de regelgeving rond Covid 19 (Corona) te kunnen voldoen kan JVM Connect adviseren om uw proces opnieuw in te richten en uw medewerkers hierbij te betrekken. Er wordt een protocol opgesteld wat in uw bedrijf kan worden gebruikt om alle betrokkenen te informeren.

Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van uw organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden, zoals emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. De milieuaspecten en de bijbehorende effecten op het milieu van al uw bedrijfsprocessen dienen geïdentificeerd, geprioriteerd, beheerst en continue verbeterd te worden. Uw organisatie dient doelen te stellen met betrekking tot een acceptabele milieubelasting. Hierbij dienen de wettelijke eisen en de verwachtingen van belanghebbenden meegenomen te worden. JvM Connect geeft advies en begeleidt uw bedrijf bij de stappen die u moet zetten om aan de eisen en verwachtingen te kunnen voldoen.

Gerealiseerde projecten:

  • Implementatie en onderhouden van ISO 9001; dit is het meest gebruikte en internationaal geaccepteerde norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Als ISO 9001 gecertificeerd bedrijf kunt u aantonen aan uw klanten dat u klanttevredenheid en het voldoen aan de wensen van de klant, hoog in het vaandel heeft staan. Het geeft uw klant vertrouwen dat uw bedrijfsprocessen gestructureerd verlopen, dat u ze beheerst en continue verbetert. ISO 9001 certificering is steeds vaker een vereiste in aanbestedingstrajecten. ISO 9001 bevat eisen gericht op het vastleggen, uitvoeren, meten en continue verbeteren van uw processen. Hierbij staat de klant altijd centraal.
  • Uitvoeren van audits waarbij uw processen worden getoetst aan de managementsystemen binnen het bedrijf.
  • Opzet, implementatie en onderhouden van meerdere RI&E’s en het opstellen van plannen van aanpak.
  • Opstellen van bedrijfsnoodplannen.
  • Opzetten en coördineren van de bedrijfshulpverlening (BHV).
  • Milieu-audits en -rapportages die de gevolgen van de bedrijfsprocessen op het milieu in kaart brengen.

Maak kennis met JVM Connect

Maak kennis met JVM Connect

JvM Connect richt zich op technische bedrijven die een leidende positie ambiëren of willen behouden door excellent te presteren. Hiervoor is het belangrijk dat bedrijven blijven veranderen en meebewegen met de marktsituatie en de economie.  

In mijn werk leg ik de verbinding tussen de directie en de medewerkers enerzijds en tussen de medewerkers en de werkprocessen anderzijds.  

Door de waan van alle dag ontbreekt het vaak aan capaciteit om veranderingen of verbeteringen in het proces efficiënt en volledig te realiseren. Een ander aspect is dat het veranderen van een organisatie en haar medewerkers lastig is, zeker vanuit de eigen organisatie waar iedereen een vertrouwde manier van werken heeft.